CHar­şaf!.. [23 Kasım 2008 Pazar]

Al­lah in­sa­nı şa­şırt­ma­sın; son­ra ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şı­rır! Ge­ce­le­ri te­le­viz­yon­da, sa­bah­la­rı ga­ze­te­ler­de ken­di­ne ba­kıp ba­kıp gül­sün mü, ağ­la­sın mı ka­rar ve­re­mez!
­Her şey bir ya­na “on­la­rın­ki­ler çar­şaf­lı, bi­zim­ki­ler C­Har­şaf­lı“ man­tı­ğı a­ca­ba kaç nu­ma­ra bir man­tık­tır ve es­ki bir lam­ba şi­şe­si gi­bi han­gi an­ti­ka­cı­da bu­lu­nur?..


 
­Kö­şe­miz bir si­yasî kö­şe de­ğil­dir el­bet­te a­ma bu ya­zı da bir si­ya­si ya­zı de­ğil­dir. Pe­ki öy­ley­se ne­dir? “İn­sanî” bir ya­zı­dır; in­san­lar o­kur ve an­la­ya­cak­la­rı u­mu­lur!
­Bil­me­miz ge­re­ken şu­dur: Her se­çim san­dı­ğı­na a­tıl­mış her oy pu­su­la­sı­nın her yu­var­la­ğı­na ba­sıl­mış her müh­rü ba­san her par­mak bi­rer “in­san” par­ma­ğı­dır!
­Bir de şöy­le yaz­ma­lı ki an­la­ma­yan kal­ma­sın: Ön­le­ri­ne se­çim san­dı­ğı ko­nan kim­se­ler “ken­di­le­ri­nin in­san o­lup ol­ma­dık­la­rı­nı” de­ğil, ken­di­le­ri­ni in­san ye­ri­ne ko­ya­cak si­yasî i­ra­de­yi se­çer­ler. Seç­men­den oy ta­le­bi bu­nun i­çin­dir!
­Bir in­sa­nın her­han­gi bi­ri ka­dar in­san ol­ma­sı; ver­di­ği oy­la be­lir­len­mez… Kö­tü seç­men ol­maz; a­ma se­çil­mi­şin kö­tü­sü o­lur. Se­çe­nin kö­tü­sü ol­maz; ter­ci­hin kö­tü­sü o­lur! Çün­kü se­çim­ler; seç­men seç­mek i­çin ve­ya seç­me­nin in­san­lı­ğı­nı be­lir­le­mek i­çin ya­pıl­maz… Ve se­çen­ler; se­çi­le­me­yen­le­rin hış­mıy­la yar­gı­la­na­maz!.. 

El­bet­te bu bir si­yasî ya­zı de­ğil, in­sanî bir ya­zı­dır. El­bet­te çar­şaf­lı­lar da in­san­dır, çar­şaf­sız­lar da in­san­dır… Sa­kil, tu­haf, ga­rip, a­ca­yip, il­ginç, en­te­re­san, bo­dur, kı­sa, hım­bıl, eğ­ri, ya­muk, to­pal, kör, şa­şı, ço­lak, bet, a­bes o­lan;
..in­san­la­rı dün “çar­şaf­lı­lar ve çar­şaf­sız­lar” di­ye i­ki­ye a­yır­ma­ya ça­lı­şan­la­rın… Bu­gün de; “çar­şaf­lı­lar ve C­Har­şaf­lı­lar” di­ye i­ki­ye a­yır­ma ça­ba­sı­dır!
İş­te za­ten bu­nun i­çin in­san­lar, her se­çim­de İ­Kİ­YE A­YI­RI­VE­Rİ­YOR böy­le kö­tü­rüm­le­ri;
..tu­tup tu­tup ba­cak­la­rın­dan!

Stop
Muammer Erkul
23 Kasım 2008 Pazar

4 yorum

 1. İlk ben yorum yapıyorum sanırım ama okuyunca kendimi tutamadım. Sizinle aynı duyguları paylaşınca yazmak istedşm 🙂
  “tu­tup tu­tup ba­cak­la­rın­dan!”
  ..doğru söze ne denir Muammer abi…

  HATİCE ESK

 2. Bahsettiğiniz haberi izlediğimde ben de ”Allah kimseyi şaşırtmasın” demiştim Muammer abi. Siz de aynı cümleyle başlamışsınız yazınıza, Allah kimseyi hem de hiç kimseyi şaşırtmasın, yoksa hali gerçekten de içler acısı oluyor.

  ASLI

 3. “İnsanın kendi kendine ettiği kötülüğü köylü toplansa ona yapamazmış” dedikleri bunun gibi birşey olsa gerek, diye düşünüyorum…
  Herkes herşeyin farkında aslında, kimse kimsenin gözünü boyayamıyor ki… Üstelik ilahi adalet denilen şey öyle güzel tecelli ediyor ki, bazen insanı kendi silahıyla vurup kendi kazdığı kuyulara düşürüyor böyle işte…

  GÜLSÜM

 4. Hem kendilerine hem başkalarına yazık ediyorlar. Kızgınlığımı kelimelerle ifade edemiyorum. Ama en çok o tip insanlar zarar görecek. Acınacak haldeler, yazık!..

  PERİHEL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir