..eN­ge­re­kon da­va­sı! [20 Kasım 2008 Perşembe]

Her mil­le­tin ken­di­ne has tö­re­le­ri, sim­ge­le­ri; ma­sal­la­rı, ef­sa­ne­le­ri var­dır…
Mil­let ol­mak; “ay­nı gü­nün ışı­ğın­da hep bir­lik­te ay­dın­lan­ma­yı ve ay­nı ge­ce­nin ka­ran­lı­ğın­da bir­bi­ri­ne des­tek ol­ma­yı” bi­le­bil­mek­tir, de­ğil mi?..

“Er­ge­ne­kon ne­dir” is­min­de bir ya­zı ya­zıp; “Er­ge­ne­kon’un, Türk mil­le­ti­nin Or­ta As­ya’da­ki ef­sa­ne­vî yur­du ol­du­ğu­nu… Ase­na isim­li kur­dun sü­tüy­le ha­yat­ta ka­lan son Türk oğ­lun­dan ço­ğa­lan Türk­le­rin, de­mir dağ­la­rı eri­te­rek dün­ya­ya ya­yıl­ma­la­rı­nın” hi­kâ­ye­si­ni an­lat­mış­tık.
Bi­zim si­te­de de (mu­am­me­rer­kul.com) ya­yın­la­dı­ğı­mız bu ya­zı­ya ek­le­nen en il­ginç yo­rum; “Ye­din­ci sı­nı­fa gi­di­yo­rum. Ve Ase­na’nın an­la­mı­nı bil­mi­yor­dum. Ase­na de­yin­ce ak­lı­ma ge­len tek şey: Çar­kı­fe­lek ya­rış­ma­sın­da­ki dan­söz­dü. Be­nim okul ar­ka­daş­la­rım da bun­dan ha­ber­siz­dir­ler. Bir de Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün: İs­mi­ni Türk­le­rin ilk ana yur­dun­dan bah­se­den ef­sa­ne­den al­dı­ğı­nı öğ­ren­dim…” Di­ye de­vam edi­yor­du… 

Bun­dan şu­nu an­la­ma­mız la­zım:
Her mil­le­tin mık­na­tıs­la­rın­dan bi­ri de el­bet­te ken­di ef­sa­ne­le­ri­dir. Hâl­bu­ki biz, en ipe sa­pa gel­mez cilt­ler do­lu­su mi­to­lo­jik ba­tı des­tan­la­rı­nı genç­le­ri­mi­zin önü­ne yı­ğar­ken, Er­ge­ne­kon Des­ta­nı­mı­zı bi­le; san­ki “öcü” ve­ya “cıs” der gi­bi ka­pı dı­şı­na it­mi­şiz!
İlk yap­ma­mız ge­re­ken; ma­ale­sef is­mi­ni yü­ce mil­le­ti­mi­zin te­mel ef­sa­ne­sin­den aşır­mış olan ma­lum ör­gü­tü; he­men, der­hal, bir an ev­vel BAŞ­KA BİR İSİM­LE an­ma­ya baş­la­mak!.. Ve çok geç ol­ma­dan, ken­di ço­cuk­la­rı­mı­za; Er­ge­ne­kon’un ne ol­du­ğu­nu ve ken­di ta­ri­hi­mi­zi öğ­ret­me­ye baş­la­mak­tır!
Er­ge­ne­kon; Türk oğ­lu­nun mil­lî des­ta­nı­dır.
Si­liv­ri’de de­vam et­mek­te olan da­va­nın adı ise, ol­sa ol­sa EN­GE­RE­KON DA­VA­SI ola­rak anıl­ma­lı­dır!

…..

Not: “Er­ge­ne­kon ne­dir Mu­am­mer Er­kul” yaz­dı­ğı­nız­da in­ter­net­ten çı­ka­cak o ya­zı­yı da oku­ma­nı­zı tav­si­ye ede­rim.

Stop
Muammer Erkul
20 Kasım 2008 Perşembe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir