Şikâ­ye­tim var! [13 Kasım 2008 Perşembe]

(Bu ya­zı Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’e açık mek­tup­tur)

Benim ço­cuk­lu­ğu­mun 10 Ka­sım’la­rın­da si­zin için ağ­la­ma tö­ren­le­ri ya­par­dık ve gö­zü­müz ku­ru ise tö­ren­ler­de şi­ir bi­le oku­ya­maz­dık…
İs­mi­niz her geç­ti­ğin­de, ye­tiş­kin­ler ara­sın­dan aya­ğa kal­kıp önü­nü ilik­le­yen­ler olur­du…
Hat­ta her kim ne yap­tır­mak is­ter­se “si­zin em­ri­niz” ol­du­ğu­nu söy­ler ve böy­le­ce uy­dur­ma söz­le­ri bi­le ka­nun gi­bi ka­bul gö­rür­dü…
7 ve 8’in­ci yaş­la­rım­da bü­tün in­kı­lâp ta­ri­hi­ni “gü­zel ya­zı def­te­ri”ne yaz­mış­tık. Ya­kın za­ma­na ka­dar sak­lı­yor­dum da ha­tı­ra ola­rak, ta­şı­nır­ken kay­bol­ma­sı­na üzül­düm… Bü­tün ha­ya­tı­nı­zı ez­be­re bi­li­yor­duk ya­ni, he­pi­miz…
O ka­dar çok şey de­ğiş­ti ki Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin sek­sen be­şin­ci yı­lın­da; ben şaş­kı­nım ar­tık…
Bi­li­yo­ruz ki bu va­tan bi­zim­dir, bu dev­let bi­zim­dir ve bu dev­le­tin ba­ni­si siz­si­niz, ya­ni Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’tür…
Bu ger­çe­ği ka­bul edip et­me­mek ve be­ğe­nip be­ğen­me­mek fark­lı şey­ler­dir ve iş­te ayı­rı­cı, in­ce çiz­gi tam da bu ara­dan ge­çer!
1938 ile 2008 ara­sın­da uza­yan yo­lun ikin­ci ya­rı­sı­nı iyi bi­li­yo­rum; çok şey­ler de­ğiş­ti:
Ar­tık ka­ra­lar gi­yin­mi­yo­ruz, ders­le­ri­mi­zi iş­li­yo­ruz ve yas gü­nü tut­mu­yo­ruz 10 Ka­sım’lar­da…
Fa­kat de­ğiş­me­yen şey­ler var hâ­lâ; onu da iş­te şim­di si­ze şi­kâ­yet edi­yo­rum:
Biz­le­re gös­ter­mek için ya­şa­dı­ğı­nız ve bir ulu­sa sun­du­ğu­nuz ör­nek ha­ya­tı­nı­zın fil­mi çe­kil­di… Si­zi an­la­tan bu film hak­kın­da, 29 Ekim­den 10 Ka­sı­ma ka­dar 10 bin ka­dar ya­zı ya­zıl­dı… 10 gün­de ya­zı­lan bu 10 bin ya­zı­yı ya­zan­lar kim­di, bi­li­yor mu­su­nuz?
Fil­mi iz­le­me­yen­ler!
Si­zi an­la­tan fil­mi iz­le­me­yen­ler, si­zi an­la­tan film hak­kın­da, 10 gün­de 10 bin ya­zı yaz­dı­lar. Bu siz­ce de tu­haf de­ğil mi?..
Si­ze so­rum da buy­du za­ten:
Aca­ba siz… biz­ler­den… bu­nu mu bek­li­yor­du­nuz ger­çek­ten?..
Aca­ba siz, her ha­tı­ra­nı­zın; biz­le­re su­nul­ma­dan ön­ce, bir ma­lûm gru­bun süz­ge­cin­den geç­ti­ği­ni, fil­tre­len­di­ği­ni, san­sür­len­di­ği­ni, de­ğiş­ti­ril­di­ği­ni bil­sey­di­niz aca­ba ne ya­par­dı­nız?..
Siz aca­ba ger­çek­ten bu de­re­ce ko­run­ma­ya, giz­len­me­ye muh­taç bir ha­yat mı ya­şa­dı­nız?..
Ya­ni Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin sek­sen be­şin­ci yı­lı­na ka­dar ço­ok şey­ler de­ğiş­ti, ama ba­zı­la­rı­nın ka­fa­la­rın­da de­ği­şen bir şey ol­ma­dı… Si­zi sev­di­ği­ni söy­le­yen­le­ri şi­kâ­ye­tim, yi­ne si­ze­dir!

Stop
Muammer Erkul
13 Kasım 2008 Perşembe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir