Seyir Defteri - 06 Ocak 2009 Salı (Tatlı güzeli aşure)

 

 

 

 

asure_tatliguzeli_

 Tatlı güzeli aşure

 

 

 

 

Aşure dendiği zaman tatlı tatlı bir şeyler hatırlarım.

Aşure tatlısı her yemeğe benzeyen; meyvelere, çerezlere benzeyen bir tatlı…

Aşure günlerinde bazen aşure pişirirdi annem, bazen de başka bir tatlı. Ve şöyle anlatırdı:

“Kiminiz aşure pişirsin, kiminiz başka tatlılar yapsın” derdi deden. Ve şöyle devam ederdi: “Şart olan; aşure günü aşure yemeği pişirmek değil… Maksat; aşure gününe önem vermek… Sofranın çeşidini çoğaltmak, çoluk çocuğu sevindirmek, misafirlere güzel ikramlarda bulunmak…”

 

 

Amaç benim ve diğer çocukların sevinmesi ise, sevinirdik biz de!..

Bazen aşure, bazen başka tatlılar yiyerek sevinirdik… Bazen ufak tefek hediyeler alarak sevinirdik… Bazen kafamız okşanır, bazen de (sanki çocukmuşuz gibi) saçlarımız karıştırılır (ayıp olmasın gibisinden) gene sevinirdik!..

Asıl önemli olansa şuydu bizim için: Sevinmek ve çocukları sevindirmek için çaba gösterenlere bu sevincimizi göstererek onları sevindirmek!..

Tatlı güzeli, aşure…

Ve aşure günü; günler güzeli.

 

 

 

mutlu_
Not:

Aşure günü okunan bir dua vardı ya, isteyenler onu

Seyir Defteri’mizdeki “Yılbaşı ve Yılbaşı” yazımızın içinden

bulabilirler...
 
http://www.muammererkul.com/seyir-defteri-mainmenu-25/1960-seyir-defteri-28-aral008-pazar-ye-y.html


Duayı, aslından/orijinalinden okumanın daha iyi olduğu bilinir.
Onu da; "Muharrem ile ilgili" isimli yazımızın sonunda bulabilirler.
Şu adreste:
http://www.muammererkul.com/seyir-defteri-mainmenu-25/2294-seyir-defteri-17-aralk-2009-perembe-muharrem-ile-ilgili.html

Not:
Bu duayı her ihtimale karşı bugün yarın ve sonraki gün
(üç gün üst üste) okumak elbette iyi olur…

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EKLER
(Aşağıdaki ekler www.huzurpinari,net sitesinden ve Türkiye Gazetesi'nden alınmıştır...)

 

AŞÛRE GECESİ VE GÜNÜ

Bu­gün Mu­har­rem ayı­nın do­ku­zun­cu gü­nü­dür. Mu­har­rem’in onun­cu gü­nü­ne Aşû­re Gü­nü, do­ku­zun­cu gü­nü ile onun­cu gü­nü ara­sın­da­ki ge­ce­ye de Aşû­re Ge­ce­si de­nir. Mu­har­rem ayı, Kur’ân-ı ke­rîm­de kıy­met ve­ri­len dört ay­dan bi­ri­dir. Aşû­re Ge­ce­si, bu ayın en kıy­met­li ge­ce­si­dir.

Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de bu­yu­rul­du ki:
 
“Aşû­re Gü­nü zer­re ka­dar sa­da­ka ve­ren kim­se­ye, Al­la­hü te­âlâ Uhud da­ğı ka­dar se­vap ve­rir.” [fiir’a]
 
“Aşû­re Gü­nü’nün oru­cu, bir se­ne­lik geç­miş gü­nah­la­ra ke­ffâ­ret­tir.”  [Müslim]
 
“Al­la­hü te­âlâ, Aşû­re Gü­nü’nü üs­tün kıl­mış­tır. Al­la­hü te­âlâ, gök­le­ri, ye­ri, dağ­la­rı, de­niz­le­ri, yıl­dız­la­rı, Ar­ş’ı ve me­lek­le­ri, Âdem aley­his­se­lâ­mı Aşû­re Gü­nü ya­rat­tı. İb­ra­him aley­his­se­lâ­mın dün­ya­ya ge­li­şi ve Nem­rud’un ate­şin­den kur­tu­lu­şu Aşû­re Gü­nü ol­du. İb­ra­him aley­his­se­lâ­ma, oğ­lu­nun ye­ri­ne kes­mek için, bü­yük koç bu­gün ih­san edil­di.”  [Taberanî]
 
Âdem aley­his­se­lâ­mın tev­be­si­nin ka­bu­lü, Nûh aley­his­se­lâ­mın tu­fan­dan kur­tul­ma­sı, Fi­ra­vun’un bo­ğu­lu­şu, Ya­kub aley­his­se­lâ­mın oğ­lu­na ka­vuş­ma­sı, Ey­yûb aley­his­se­lâ­mın has­ta­lık­tan kur­tu­lu­şu, Yû­nus aley­his­se­lâ­mın ba­lı­ğın kar­nın­dan çık­ma­sı, İsa aley­his­se­lâ­mın gö­ğe kal­dı­rı­lı­şı... hep Aşû­re Gü­nü ol­muş­tur.
 
Al­la­hü te­âlâ, bir­çok du­âla­rı Aşû­re Gün­ü’n­de ka­bul bu­yur­du. Bu­gün aşû­re pi­şir­me­yi ibâ­det san­mak, bi­dat­tir, gü­nah­tır. Mu­ham­med aley­his­se­lâ­mın yap­tı­ğı ve­ya em­ret­ti­ği şey­le­ri yap­mak ibâ­det olur. Din ki­tap­la­rı­nın yaz­ma­dı­ğı, ha­ki­ki din âlim­le­ri­nin bil­dir­me­di­ği şey­le­ri yap­mak se­vap ol­maz, gü­nah olur. Bu­gün, her­han­gi bir tat­lı yap­mak, ta­nı­dık­la­ra zi­ya­fet, fa­kir­le­re sa­da­ka ver­mek sün­net­tir, ibâ­det­tir. Bu gün­ler­de oruç tut­mak çok se­vap­tır. Yal­nız onun­cu gü­nü de­ğil, bir gün ön­ce­ki ve­ya bir gün son­ra­ki gün­le bir­lik­te tu­tu­lur.

 asure3_

YARIN AŞURE GÜNÜ

Sual: Aşure günü ve gecesinin önemi nedir?

CEVAP: Muharrem ayının onuncu günü yani yarın Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesi yani bu gecedir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem’in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh’un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus’un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub’un, oğlu Hazret-i Yusuf’a kavuşması, Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb’ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa’nın Kızıl denizi geçmesi, Hazret-i İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.

Aşure günü yapılması iyi olan işler:

1- Aşure günü oruç tutmalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim] (Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!)
(Aşure günü oruç tutarken, bir gün önce veya bir gün sonra da tutup, Yahudilere muhalefet edin!) [İ. Ahmed]

2- Sıla-i rahim yapmalı. Salih akrabayı ziyaret etmeli, hediye veya başka şekilde gönüllerini almalı.

3- Sadaka vermeli. Bir hadis-i şerif meali:
(Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]
(Bugün aşure pişirmek ibadettir) diyerek aşure pişirmek bid’at ve günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevab olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Bir hadis-i şerif meali:
(Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez.) [Hâkim]

4- Çok selam vermeli. Bir hadis-i şerif meali:
(Aşure günü, on mümine selam vermek, bütün müminlere selam vermek gibi sevab olur.) [Şir’a]

5- Çoluk çocuğu sevindirmeli! Bir hadis-i şerif meali:
(Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.) [Beyheki]

6- Gusletmeli. Bir hadis-i şerif meali: (Aşure günü gusleden müminin günahları affolur.) [Şir’a]

 

AŞÛRE GECESİ VE GÜNÜ

mutluluk_


Muharrem’in onuncu gününe Aşûre Günü, dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşûre Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Aşûre Gecesi, bu ayın en kıymetli gecesidir.
 
Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre Günü’nde kabul buyurdu. Âdem aleyhisselâmın tevbesinin kabûl olması, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması, Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûdun ateşinde yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göke çıkarılması, Ya’kûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsüf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsüf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalıkdan kurtulması, Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldenizden geçip, Fir’avnın boğulması ve Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti ve yehûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göke çıkarılması hep Aşûre günü oldu. Nûh “aleyhisselâm” gemide aşûre tatlısı pişirdiği için müslimânların Muharremin onuncu günü aşûre pişirmesi ibâdet olmaz. Muhammed “aleyhisselâm” ve Eshâb-ı kirâm “radıyallahü anhüm ecma’în” böyle yapmadı. Bugün aşûre pişirmeği ibâdet sanmak, bid’atdir, günâhdır. Muhammed aleyhisselâmın yapdığı veyâ emr etdiği şeyleri yapmak ibâdet olur. Din kitâblarının yazmadığı, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak, sevâb olmaz. Günâh olur. O gün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyâfet, fakîrlere sadaka vermek sünnetdir, ibâdetdir. İbni Âbidîn, beşinci cild, ikiyüzyetmişaltıncı sahîfede diyor ki, (Kirpiklere sürme çekmek sünnetdir. Fekat, bunu yalnız Aşûre günü yapmak harâmdır). Bu günlerde oruç tutmak çok sevaptır. Yalnız onuncu günü değil, bir gün önceki veya bir gün sonraki günle birlikte tutulur. İslâmiyette matem tutmak da yoktur.
       Hazret-i Hüseyn “radıyallahü anh” o gün şehîd oldu diyerek, mâtem tutmak, döğünmek de bid’atdir. Günâhdır. Şî’îler, hazret-i Hüseyn için mâtem tutuyorlar. Hazret-i Hüseyni, hazret-i Alînin oğlu olduğu için, tapınırcasına övüyorlar. Ehl-i sünnet ise, onu Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” torunu olduğu için çok seviyoruz. İslâmiyyetde mâtem tutmak yokdur. Müslimânlar, yalnız Aşûre günü mâtem tutmaz. Kerbelâ fâciasını hâtırlayınca her zemân üzülür. Kalbleri sızlar. Gözleri kan ağlar. İslâmiyyetde mâtem tutmak olsaydı, Aşûre günü değil, Resûlullahın Tâifde mubârek ayaklarının kana boyandığı ve Uhudda mubârek dişinin kırılıp, mubârek yüzünün kanadığı ve vefât etdiği gün mâtem tutulurdu.
 
- Muharremin ilk on geceleri ve her Cum’a ve pazartesi gecesi de mubârekdir. Şernblâlî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (İmdâd-ül-fettâh) kitâbında, bu gecelerin fazîletlerini uzun yazmışdır.
 
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
 
“Allahü teâlâ, Aşûre Günü’nü üstün kılmıştır. Allahü teâlâ, gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, Arş’ı ve melekleri, Âdem aleyhisselâmı Aşûre Günü yarattı. İbrahim aleyhisselâmın dünyaya gelişi ve Nemrud’un ateşinden kurtuluşu Aşûre Günü oldu. İbrahim aleyhisselâma, oğlunun yerine kesmek için, büyük koç bugün ihsan edildi.”
 
“Aşûre Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir.”
 
“Aşûre Günü’nün orucu, bir senelik geçmiş günahlara kefarettir.”

 

asure

 

 

.


HEADER

Guest12-01-2009 00:43#11
Bizleri yedirip,içirip, giydiren ve bizleri Müslümanlardan kılan Allah'a hamd olsun...

NE GÜZEL HASLETLERİMİZ VAR BİZİM...

KARDEŞİLİĞİMİZİ HATIRLATICI..
Alıntı
Guest10-01-2009 13:36#10
Muharrem ayı hüznü çağrıştırır bana en çok, hele de 10 Muharrem... Kerbela olayından dolayı matem tutmak, dövünmek bidattır amenna... Ama üzülmemek de mümkün değil...

Kazım Paşa'nın meşhur mersiyesinin nakaratı düşmez dilimden bu günlerde:

Düştü Hüseyn atından sahra-yı Kerbelâ'ya
Cibril var haber ver, Sultân-ı Enbiyâya...
(Hz. Hüseyin atından Kerbela çölüne düştü, Cibril hemen Peygamberler Sultanına koş, durumu haber ver...)

Muharrem ayınız ve aşure gününüz mübarek olsun:-)
Sevgiler...

ZİŞAN
Alıntı
Guest09-01-2009 16:39#9
"herkesin muammer ay mübarek olsun... MERYEM"

Sevgili Meryem, canımın birazcık sıkkın olduğu, daha doğrusu hiç gülesimin olmadığı böyle bir gecede beni güldürdün ya samimi söylüyorum Allah'da seni güldürsün :-)

En içten sevgilerimle ben de herkesin ocağına, gönlüne, mubarek günler hürmetine Allah'tan bereketler niyaz ediyorum...

SULTAN GÜL
Alıntı
Guest09-01-2009 15:21#8
Çok süper yha o kadının gülümsemesi
herkesin muammer ay mübarek olsun...

MERYEM
Alıntı
Guest08-01-2009 13:16#7
Sevgi ailesinin aşure gününü tebrik ederim. Beni duadan unutmadınız dimi efendim. Acizane dua eder dualarınız beklerim efendim. Ama en güzel aşureyi benim annem yapar Emine'cigim:-)) pekmezli ve sıcak sıcak yersiniz. Bol cevizle harika olur:-))

MELİKE
Alıntı
Guest07-01-2009 14:17#6
Dualarınız kabul, aşure gününüz mübarek olsun..

Yalnız birşey eklemeden geçemeyeceğim, en güzel aşureyi benim anneannem pişirir :-) Ama ne yazık ki ben de yiyemeyeceğim :sad:
İstesem kargoyla gönderir miydi acaba? :-))

Dualarınızda olmak dileği ile.

EMİNE
Alıntı
Guest07-01-2009 12:15#5
Bütün sevgi ailesinin ve ağabeyimizin Aşure gününü tebrik ederim..
Acizane Dua eder dualarınızı istirham ederim...

HÜMEYRA
Alıntı
Guest07-01-2009 06:48#4
Ve aşure günü; günler güzeli.
Mubarek olsun.

Dua eder, dualarınızı beklerim.

AYŞE
Alıntı
Guest07-01-2009 02:56#3
Benim annem sabahtan beri pişiriyor aşuresini hatta birazdan hazır olacak ama maalesef ben sıcak sıcak tadına bakamıycam çünkü o İstanbul'da ben İzmir'de yaşıyorum. Ama benim yerime o nefis aşureden yemek isteyen olursa hemen adresi verebilirim çünkü koca kazanla pişirdi bence nasibinizi alın hemen :-))

SULTAN N
Alıntı
Guest07-01-2009 02:54#2
Aşure günümüzün ve gecemizin mübarek olmasını tüm kalbimle Rabbimden dilerim.
İnşaallah, bu mübarek günlerin hürmetine Müslüman kardeşlerimizin yağtığı dualar kabul olur ve Filistin'li kardeşlerimiz ateş altından kurtulur. Dilerim Allah'tan zalimler perişan olur ve onların perişanlığını Rabbim bizlerin de görmesini nasip eder(amin). Ben kendi adıma diyorum oradaki kardeşlerimiz için bana kalırsa hiç bir şey yapamıyorum:sad : çok üzgünümm...

SEVİL
Alıntı
Guest07-01-2009 02:53#1
Cenabı Hak bu mübarek gece hürmetine, bu geceye hürmet edenlerin bütün günahlarını affetsin. Muammer abinin de...

ABDÜLLATİF UYAN
Alıntı

Yorum ekle

Yorumlarla ilgili bilgilendirmeyi göster


Güvenlik kodu


Yenile