Sen o ba­kış­la­rı din­le [11 Aralık 2008 Perşembe ]

Kur­ban’da bir şey­ler du­ya­cak­san;
..kur­ban­lık­la­rın ba­kış­la­rı­nı din­le!
…..
“Kur­ban ne­dir” so­ru­su­nun ce­va­bı; “tes­li­mi­yet”tir!
Kur­ban de­mek; ke­si­le­cek hay­van de­ğil­dir, et de­ğil, bı­çak de­ğil­dir… Doy­mak, do­yur­mak, fa­kir­le­re et gös­ter­mek de­ğil­dir… Ke­se­me­yen­ler­den fark­lı ol­du­ğu­nu his­set­mek, ki­bir, tat­min de­ğil­dir… Kur­ban, de­mek; baş­ka bir şey­ler de­mek de­ğil­dir ni­ha­ye­tin­de…
Kur­ban; tes­li­mi­yet­tir!

İb­ra­him aley­his­se­lam, oğ­lu Haz­ret-i İs­ma­il’i ada­dı­ğı için de­ğil kes­ti­ği­miz kur­ban­lar. On­lar bi­zim için tes­li­mi­yet ör­ne­ği!..
Biz­ler, on­lar kes­ti­ği için de­ğil; emir al­dı­ğı­mız için kur­ban ke­si­yo­ruz… Kar­şı çı­kan­lar da, Pey­gam­ber­ler kes­ti di­ye de­ğil; “emir” ol­du­ğu için kur­ba­na kar­şı çı­kı­yor!
Nefs; kâ­fir’dir, ma­lum…
Em­re kar­şı gel­mek­ten bes­le­ni­yor! 

Kur­ban Bay­ra­mın­da işi gü­cü bı­ra­kıp, kur­ban ku­yu­la­rı­nın dı­şı­na ta­şan kan­la­rı; me­rak­lı ço­cuk­la­rın ba­kış­la­rı­nı; yıl­da bir ke­re ken­di kur­ban­lı­ğı­nı kes­me­ye ça­lı­şan va­tan­daş­la­rın ace­mi­lik­le­ri­ni çek­mek için gö­rün­tü avı­na çı­kan­lar… Ve bu gö­rün­tü­le­ri çe­şit­li yo­rum­lar­la des­tek­le­ye­rek, İs­lam’ın ca­nı­na kast eden­le­re sat­ma­ya ça­lı­şan­lar, kur­ba­nı an­la­ma­ya­cak. Bu ya­zı­yı bi­le an­la­ma­ya­cak!..
Kur­ban bir ses­tir, her ku­lak işi­te­mez; bir li­san­dır, her­kes oku­ya­maz! Kur­ba­nın ne ol­du­ğu­nu tah­min ede­rek bu­la­maz­sın; kur­ban ne de­mek­tir, yo­rum oku­ya­rak bi­le­mez­sin…
Bi­le­mi­yor­san, ba­ri sus­ma­yı bil! 

Göz­le gö­rü­len, kur­ban­lık­lar­dır; “kur­ban”a gö­nül­le ba­kı­lır!.. 

“Kur­ban ne­dir” di­yor­lar ya, kur­ban; tes­li­mi­yet­tir!
Ve kur­ban’da sus­mak la­zım… Kur­ban’da kur­ban­lık­la­rın ba­kış­la­rı­nı din­le­mek la­zım!

Stop
Muammer Erkul
11 Aralık 2008 Perşembe


3 yorum

 1. Çok sevdiklerimiz için deriz ya hani “Kurban olayım seni Yaratana!” diye, “Kurban” bu demek oluyor sanırım. Yani yürekten sevilen için kendi canından vaz geçebilmek ve bunu seve seve yapmak üstelik.
  Bazıları anlayamasa veya anlamak istemese bile “Kurban olma” işi can-ı gönülden yapılır, fakat bunu okuyabilmeye akıl ve yürek lazımdr, insan kadar riyakar olmayan saf ve temiz mahlukatların gözlerinden…

  GÜLSÜM

 2. Bu entel dantel kesimi karşı duruşunu; İspanya’da sürekli düzenlenen boğa güreşlerinde hunharca, işkenceyle öldürülen boğalar için gösterse ya!..
  (Veya fok balığı katliamlarına, penguen katliamlarına, balina katliamlarına… Sopa ve demirlerle kafalarına vura vura ördürüyorlar zavallı hayvanları…)

  AKIN

 3. Merak ediyorum bunları söyleyenler hiç et yemiyorlar mı? Tamam belki et yemiyorlardır çoook insaflılardır (!) vejeteryandır. O zaman da ot yiyorlar, biyolojik olarak aynı sayılmasa bile onlar da canlı! O zaman?

  ***
  Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
  (Bir kadın, bir kediyi hapsedip, yiyecek içecek vermedi. Bir şey bulup yemesi için de serbest bırakmadı. Kedi öldü, kadın da bu yüzden Cehenneme müstahak oldu.) [Buhari]

  (Susuz bir mümin, kuyuya inip su içti. Bir köpek de kuyunun ağzında susuzluktan bitkin vaziyette bekliyordu. O kimse, bu hayvana acıyıp, ayakkabısı ile köpeğe su verdi. Bu hareketten Allahü teâlâ razı oldu. O kimseyi Cennete koydu.) [Müslim]
  http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1198
  ***
  Bu şartların olduğu bir dinde kurban olayı nasıl başka bir şekilde değerlendirilebilir ki? İnsaf sahibi olmayandan da ne beklenebilinir ki? Ancak dua edilir… Günışığı mühürlü gözlerinden mühürlü kalplerine akıp deyip teslim olmaları için…
  “Bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı” Hadis-i Şerif

  KEBİKEC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir