Ya ol­ma­say­dı­nız! [21 Kasım 2008 Cuma]

Bir­kaç sa­tır not ya­zı­yor­dum, ir­kil­dim bir­den… Çün­kü yaz­dı­ğım kâ­ğı­dı oku­dum ki, şöy­le ya­zı­yor­du: Ya siz­ler ol­ma­say­dı­nız!
Ya siz­ler ol­ma­say­dı­nız?..
Ol­ma­say­dı­nız!
Me­se­la; ay­na ne gös­te­re­bi­lir, ba­kan ol­ma­yın­ca? Yo­lu ol­ma­yan şe­hir­ler ne­ye ben­zer ve­ya an­la­mı ne ka­dar olur şe­hir­le­re çık­ma­yan yol­la­rın?..
Oku­ya­nı ol­ma­yan mek­tup­lar; gö­ğü vu­ran ok­la­ra ben­zer­di! Öy­le de­ğil mi?

Ço­ğu za­man dü­şün­müş­tüm ve hep ay­nı so­nu­ca çı­kar­mış­tı bu yol be­ni: Ya siz­ler ol­ma­say­dı­nız! Siz­ler ol­ma­say­dı­nız; ben aca­ba kim olur­dum?
Ha­ni, bu­lu­ta ba­kar çi­çek­ler, yüz­le­ri­ni ona dö­ner­ler… Fa­kat o de­ğil­dir rah­me­ti ve­ren;
Bu­lut, ara­cı­dır yağ­mu­ra!
Bu­lut ara­cı­dır ama, lez­zet tep­si­si­ni elin­de ta­şı­yan hiz­met­çi­yi gö­rür göz!
Hâl­bu­ki he­di­ye Sul­tan’ın ih­sâ­nı­dır!..
Ço­ğu za­man dü­şün­müş ve so­nun­da an­lar gi­bi ol­mu­şum; bu­lut­la­rın, çöl­ler­den ge­çer­ken, ne­den yağ­mur bı­rak­ma­dı­ğı­nı!.. Ve an­lar gi­bi ol­dum; siz­ler ol­ma­say­dı­nız hâ­li­min ne ola­ca­ğı­nı! 

Çi­çek­ler is­te­me­se, su ak­maz­dı bel­ki de gök­ten; be­bek­ler muh­taç ol­ma­sa, süt çık­maz­dı gö­ğüs­ler­den! Sis bi­le gı­da­sı ço­ğu yap­rak­la­rın; ça­mu­ru bi­le emen kök­ler olu­yor…
Ya­zı­yor­dum iş­te, ir­kil­dim bir­den… Çün­kü bak­tım ki yaz­dı­ğım kâ­ğı­da; “Siz­ler ol­ma­say­dı­nız, kim bi­lir ne olur­dum” ya­zı­yor­du!..

…….
 
Tür­ki­ye Ço­cuk Der­gi­si’nde “Sey­ya­hı­fa­kir Mu­am­mer Çe­le­bi” say­fa­la­rı­mız ol­du­ğu­nu… Her ay bu say­fa­lar­da bol re­sim­li ge­zi ya­zı­la­rı­mı­zın çık­tı­ğı­nı bi­li­yor­su­nuz. Bu ay­ki sa­yı­da “Bağ­lum” iş­len­miş­ti. Ön­ce­ki sa­yı­da “Pa­muk­ka­le” var­dı ve bir son­ra­ki sa­yı için “Gö­re­me, pe­ri ba­ca­la­rı”nı an­lat­tık…
Pe­ki ben bun­la­rı ni­ye an­lat­tım? Şu müj­de­yi ver­mek için an­lat­tım: TÜR­Kİ­YE ÇO­CUK ve YE­MEK ZEV­Kİ Der­gi­le­ri, is­ter­se­niz ar­tık ka­pı­nı­za ge­le­cek!
www.tur­ki­ye­co­cuk.com.tr ve www.ye­mek­zev­ki.com.tr ad­res­le­rin­den der­gi­le­ri in­ce­le­ye­bi­lir… Ve­ya (0212) 454 25 17 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan ve­ya hak­ki­gu­ner­kan@img.com.tr ad­re­sin­den bil­gi ala­bi­lir­siz.

Stop
Muammer Erkul
21 Kasım 2008 Cuma

2 yorum

 1. “Ya olmasaydınız?” derseniz bize,
  “Ya olmasaydınız?” deriz size.
  “Ya olmasaydıK”
  … 🙂

  KEBİKEC

 2. Senin olmama ihtimalini düşünmek bile istemiyorum abi. Sen olmasaydın…
  Gözler ışıksız, yürekler sevgisiz, kağıtlar mektupsuz, kelebekler kanatsız, diller şiirsiz… Herşey siyah-beyaz olurdu bana göre.. En azından ben olmazdım! Olurdum da şimdiki ben olmazdım. Olamazdım sensiz, aşamazdım aşılmaz sandığım dağları. Acıya bile tebessüm etmeyi, kötüye bile el uzatmayı öğrenemezdim…
  sen olmasaydın!!! içimdeki gerçek beni Keşfedemezdim ben, yazmaya heves edemezdim,,, gururumu toprağa gömemezdim… Eyy sevgi adamı, öyle ki; bu yazıyı görünce dehşete düştüm!.. Rabbim insanlar doğru yolu bulsun diye bir şeyi sebep edermiş, sen o sebebsin abi… Yolumuza ışık tutmaya devam et. Biz varız, çünkü sen bize emek harcadın tohum gibiydik… Sen suladın, büyüttün sevginle… Biz varsak bu senin eserin. Şükürler olsun Rabbime iyi ki varsın. İyi ki varız!..
  (Aslında hiç bitirmek istemiyorum bu yazıyı.)

  ESRA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir