Kur­ban, on­la­ra… (Pe­ki on­lar kim?..) [05 Aralık 2008 Cuma]

Evi­min­ki­ni ha­tır­la­ya­mam fa­kat İh­lâs Vak­fı’nın nu­ma­ra­sı­nı (0212 513 99 00) bi­li­rim; ga­ze­te es­ki­den bu­nu kul­la­nı­yor­du. Cep te­le­fon­la­rı ha­fı­za­la­rı­mı­zı esir et­ti, def­ter­cik­le­ri­mi­zi çö­pe at­tık, bil­di­ği­miz bü­tün te­le­fon­la­rı unut­tuk. Ama ben bu nu­ma­ra­yı unu­ta­ma­dım: 513 99 00… De­mek ki bu­gün yaz­mam için­miş!
Pe­ki nu­ma­ra­sı­nı unut­ma­dı­ğım bu İh­las Vak­fı ve öğ­ren­ci yurt­la­rı önem­li mi­dir?.. Hem de tah­min ede­me­ye­ce­ği­niz ka­dar çok… Ta­nı­ma­nı­zı, mut­la­ka araş­tır­ma­nı­zı tav­si­ye ede­rim! Na­sıl yurt­lar ol­duk­la­rı­nı, kim­le­rin yö­net­ti­ği­ni, han­gi öğ­ren­ci­le­rin kal­dık­la­rı­nı ve bu genç­le­re ne gi­bi im­kân­lar su­nul­du­ğu­nu öğ­ren­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim ki, ad­re­si (www.ih­las­vak­fi.com)’dur.

Bir­ço­ğu­nu gör­düm, bi­na­la­rı­nı gez­dim, ta­nış­tım in­san­la­rıy­la. Ye­mek ye­dim, if­tar yap­tım ba­zı­sın­da, hat­ta mi­sa­fir kal­dım. Ye­ğe­nim Bur­sa yur­dun­da ta­mam­la­dı eği­ti­mi­ni. Ba­lı­ke­sir’de­ki­ne rah­met­li Meh­met Da­ren­de ağa­be­yi­mi­zin adı ve­ril­di… İz­mir yur­du ile İs­tan­bul’da­ki Çam­lı­ca yur­du ise be­nim için da­ha da özel­dir…
Yurt­lar­da Türk dün­ya­sın­dan öğ­ren­ci­ler de ka­lı­yor, on­lar­dan hiç üc­ret alın­mı­yor. Ül­ke içi ve­ya dı­şın­dan gel­miş bü­tün bu öğ­ren­ci­le­rin et ih­ti­ya­cı ise Kur­ban Bay­ra­mın­da ke­si­len hay­van­lar­dan kar­şı­la­nı­yor. 

Oku­du­ğu­nuz sa­tır­lar; “kur­ban işi­ni ne ya­pa­ca­ğız” so­ru­su­na ce­vap ara­yan­lar için­di. Çün­kü uğ­ra­şa­ma­yan­lar, vak­ti ol­ma­yan­lar, bir­den çok hay­van ke­sen­ler, ya­şı iler­le­miş olan­lar var. Ay­rı­ca “kur­ba­nın di­nin em­ri ol­du­ğu­nu bi­len, bu işi ya­par­ken di­nin emir­le­ri­ne dik­kat eden” bi­ri­le­ri­ni ara­yan­lar var! Doğ­ru da ya­pı­yor böy­le has­sas in­san­lar; çün­kü kur­ban de­mek; bel­li gün­ler­de “ken­din ve­ya ve­ki­lin” kur­ban­lık hay­va­nı­nı kes­me­si de­mek­tir…
Si­ze an­cak ken­di yap­tı­ğı­mı tav­si­ye ede­bi­li­rim. Kur­ban işi­niz için al­ter­na­tif ad­res http://www.ih­las­vak­fi.com ve te­le­fon nu­ma­ra­sı 0212 513 99 00’dır.

Stop
Muammer Erkul
05 Aralık 2008 Cuma

1 Yorum

  1. Bu yazıdan sonra vakif çalışanları harekete geçmeli ve her sene yazılan yazıların ödülü daha geç kalmamalı efendim. Siz ödül için yazmazsınız ama takdir etmek te bir erdemdir. Biz değerlerimize sahip çıkmazsak kimler çıkacak efendim…

    MELİKE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir