Sak­sı­da kur­ban ke­si­lir mi? [04 Aralık 2008 Perşembe]

Kesi­lir, fa­kat o ka­dar bü­yük sak­sı, ya da şu ka­dar kü­çük bir kur­ban­lık bu­la­bi­lir­sen! Sak­sı­da kur­ban kes­mek ca­iz­dir ama yi­ne de sak­sı­da kur­ban ke-sil-mez…
Sak­sı­da ke­se­mez­sen ban­yo­da ke­se­bi­lir­sin as­lın­da; ama ayak­la­rı ka­yar­sa, boy­nuz­la­rı ba­tar­sa ba­na su­rat as­mak yok! He­le ki elin­den kur­tu­lup sa­lo­na ka­çar­sa, ve he­le ki “ay­na­da­ki koç” ile tos­laş­ma­ya kal­kar­sa, ve ah he­le “vit­ri­nin için­den ge­çe­rek” dı­şa­rı­ya kaç­ma­ya ça­lı­şır­sa!..
Par­mak ço­cuk ma­sa­lın­dan kaç­ma bir par­mak koç ya­ka­lar­san; ba­cak­la­rı­nı saç las­ti­ğiy­le bağ­la ve sak­sı­da­ki çi­çe­ğin di­bi­ne aç­tı­ğın çu­ku­run ke­na­rı­na sol ya­nı­na ya­tır hay­va­nı. İki­niz de kıb­le­ye dön­müş iken; “Bis­mil­la­hi Al­la­hü­ek­ber” di­ye­rek çe­ki­ver bı­ça­ğı…

Yok yok… Bo­şu­na ta­rif et­me­ye­yim de ken­di­mi­zi kan­dır­ma­ya ça­lış­ma­ya­lım: Sak­sı­da kur­ban ke­e si­il me­ez! Ke­sil­sey­di (böy­le akıl­la­rı ve­ren bi­ri ola­rak) ön­ce ben ya­par­dım bu işi, öy­le de­ğil mi?..
Bu­nun ar­dın­dan şu so­ru ge­lir ba­na: Pe­ki sen! Sak­sı­da kur­ban kes­mi­yor­sun da ne ya­pı­yor­sun?.. Ben de her se­ne ye­ni­den an­la­tı­rım ve (bi­li­yor­su­nuz ar­tık slo­ga­na dön­müş olan) o meş­hur ya­zı­yı ko­ya­rım kö­şe­mi­ze: “Sak­sı­da kur­ban ke­sil­mez!..”
(Bu se­ne hem adı­nı, hem de ya­zı­sı­nı bi­raz de­ğiş­tir­dim.) 

Ben as­lın­da her se­ne şu­nu ya­pı­yo­rum: Ko­nu­yu ga­yet iyi bi­len… Ve bil­di­ği­ni de şart­la­rı­na uy­gun ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ren, iyi ta­nı­dı­ğım bü­yük­le­ri­min, ağa­bey­le­ri­min gü­ven­di­ğim el­le­ri­ne “Kur­ban işi­mi” bı­ra­kı­yo­rum. On­lar da ben­den (ve siz­ler­den) al­dık­la­rı ve­kâ­let­ler­le, bi­zim adı­mı­za kur­ban­la­rı­mı­zı ke­si­yor­lar. Et­le­ri­ni de İh­lâs Vak­fı Öğ­ren­ci Yurt­la­rı’nda (0212513 99 00 www.ih­las­vak­fi.com ) ba­rı­nan öğ­ren­ci­le­rin tü­ket­me­si için don­du­ru­yor­lar.
Ya­rın da in­şal­lah, bi­raz bu yurt­lar­dan bah­se­de­ce­ğim…

Stop
Muammer Erkul
04 Aralık 2008 Perşembe

3 yorum

 1. Kurbanın nasıl kesileceğini de öğrendim… O kadarcık da bir kurbanlık koç bulsam, ben bile kesebilirim… 🙂
  Ama yine de, İhlas Vakfı’na vermek daha kolay ve kazançlı galiba…

  KARANFİL

 2. İhlas Vakfı’nın yurtlarında kalan birisi olarak söylüyorum, eğer yemeklerden sonra ne kadar ve nasıl dua ettiklerini bilseydiniz hiç duraklamadan verirdiniz…

  VELİ

 3. Tam da yazacaktım; “Saksıda kurban kesiliyor muydu Muammer abii?” diye, sabah yazını okudum ve gülümsedim!.. 🙂

  Evet, “saksıda kurban kee-siil-meez!”

  Peki ya ne yapılır?
  Tabii ki de Muammer abinin her yıl yaptığı şey!..

  Muammer abi söylüyorsa elbet vardır bir hayr o işte! 😉

  KARAHİSARLI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir