Leg [24 Ekim 2008 Cuma]

İngi­liz­ce gör­dü­ğü­müz ilk se­ne­nin ilk ders­le­rin­den bi­rin­de, öğ­ret­me­ni­miz; tah­ta­ya çiz­di­ği yu­var­la­ğın or­ta­sı­na nok­ta­dan bir göz koy­du, son­ra uzun bir ga­ga yap­tı… Ar­dın­dan boy­nu­nu, göv­de­si­ni ve göv­de­ye ya­pı­şık du­ran ka­nat­la­rı­nı yap­tı. Da­ha son­ra da upu­zun bir ba­cak çi­zer­ken; “bu ne­dir” di­ye sor­du.
Biz­ler “ley­lek” de­dik. Öğ­ret­men ilk ba­ca­ğın üze­ri­ne “LEG” yaz­dı ve elin­de­ki te­be­şi­ri öbür ba­ca­ğın üze­ri­ne ko­yup tek­rar sor­du: “Pe­ki bu ne­dir?” Za­ten iki uzun ba­cak de­mek olan ley­le­ğin bir ba­ca­ğı­nın üze­rin­de “leg” ya­zı­yor­sa, el­bet­te di­ğer ba­cak da “leg” di… Şim­di tah­ta­mız­da­ki ley­lek ka­ri­ka­tü­rü­nün her ba­ca­ğın­da bi­rer “leg” ya­zı­sı yan ya­na du­ru­yor­du ve o gün­den son­ra; iki leg eşit­tir bir leg­leg (ya­ni ley­lek) ol­du bi­zim için!

Bü­tün ga­ze­te­le­ri, ga­ze­te­ci­le­ri, fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­ri­ni, ka­me­ra­la­rı, ka­me­ra­man­la­rı, ka­nal­la­rı bir ara­ya top­la­yın ve de­yin ki;
“İşi fut­bol olan­lar şu ya­na geç­sin!..” Der­hal ya­rı­sı ay­rı­lır. Ka­lan ya­rı­sı­na da;
“Pe­ki siz ney­le uğ­ra­şı­yor­su­nuz?” di­ye sor­sa­nız, şu ce­va­bı du­yar­sı­nız: “Ma­ga­zi­iin!”
Ya­ni ha­ya­tı­mız­da “ba­cak” ne ka­dar önem­li, fark edi­yor mu­su­nuz?.. Ge­ri­ye ka­lan ko­nu­lar­la ise iki ta­ra­fa da dâ­hil ol­ma­yıp or­ta­da, ara­da ka­lan kü­çük bir azın­lık il­gi­le­nir; ya­zar, çi­zer, ya­yın­lar…

Ha­di­se­yi bir de; “tep­si­de­ki ta­vuk” ile özet­le­ye­lim: Ke­sil­miş, te­miz­len­miş, nar gi­bi kı­zar­tıl­mış ta­vuk or­ta­da du­ru­yor. Ba­ca­ğı­na do­ku­nup so­ru­yor ser­vis gö­rev­li­si:
“Bu­nu kim is­ter?” O an­da bü­tün el­le­rin ya­rı­sı kal­kı­yor ha­va­ya…
“Pe­ki di­ğer ba­ca­ğı kim is­ter” di­ye sor­du­ğun­da da di­ğer el­ler ha­va­la­nı­yor.
“İki ba­cak­tan bi­ri­ni is­te­rim” di­ye el kal­dır­ma­yan­la­rın na­si­bi­ne sırt ka­lı­yor, ka­bur­ga ke­mik­le­ri, bo­yun, gırt­lak fi­lan ka­lı­yor…

İki leg eşit­tir bir leg­leg for­mü­lü ba­kın ne­re­le­re ka­dar ge­tir­di sö­zü. Bu ya­zı­yı oku­yan­lar yü­rür­ken “sol, sağ” ye­ri­ne; “ma­ga­zin, fut­bol” di­ye sa­ya­cak ar­tık!..
Dü­şü­nen ol­du mu bu­gün ara­nız­da “ipe sa­pa gel­mez bir ko­mik­lik” yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mı?..
Yok yok, ina­nın ben ko­mik­lik yap­mı­yo­rum…
Ama hep bir­lik­te bu ko­mik­li­ği ya­şı­yo­ruz!

Stop
Muammer Erkul
24 Ekim 2008 Cuma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir